Όροι Χρήσης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
Ο αποστολέας(πελάτης)συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή
υπάλληλος της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους
ή ρήτρες. 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς(ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής- αποστολής της
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ . Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό
μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς
της  καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και
οποιουδήποτε άλλου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ μεταφορέα επιλογής της. 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α)Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της β)Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα
στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς. γ)Κάθε
αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο 3. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την
μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία 4. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να
ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά
την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων
μεταφοράς του παρόντος. 5. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής
προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά(ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ)μέχρι να εξοφληθεί
πλήρως. 6. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της
αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ αναλαμβάνει ο
αποστολέας. 7. Η ευθύνη της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά της αποστολής
περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: α)Μέχρι το ποσό των 50€ για έγγραφα β)Μέχρι το ποσό των 200€ για
αντικείμενα β)Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη
αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη 7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α)για τα αντικείμενα το κόστος
επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία
β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης-αναπαραγωγής και αντικατάστασης. 8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί, έχει την δυνατότητα η
 διεκπεραίωση των αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ μέσω συνεργαζόμενης
ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας. 9.Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των
αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης(άρθρο 8, η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο
ποσό από τα όρια του άρθρου 7. 10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον
αξίωση του κατά της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.
11. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής ,μη
παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως: α)Λόγω απρόοπτων γεγονότων
κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία
μεταφορικών μέσων κλπ) β)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου
έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή γ)Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική
βλάβη ή αλλοίωση(ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ) 12. ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον
παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία
ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του
δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. 13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί
εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  σε διάστημα έξι(6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση
δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 14. Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων
που εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα-Συνάλλαγμα- Χρυσό(σε οποιαδήποτε μορφή)-Πολύτιμους

λίθους-Έργα τέχνης-Αρχαιότητες-Εκρηκτικά- Ναρκωτικά-Ζώα-Πορνογραφικό υλικό-Φυτά-Εύφλεκτα υλικά-Χημικά-Ραδιενεργά υλικά-
Πυρομαχικά-Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο. 15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της

ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Δήλωση Απορρήτου GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για την ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (εφεξής “εταιρεία”),
η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική
σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να
προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η εταιρεία η οποία εδρεύει στην Χαλκιδικής 71 (εφεξής “Έδρα”) και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω e-mail στο: daidalosexpress@gmail.com καθώς και στα τηλέφωνα: 6942459666 & 2314029339 (εφεξής “τρόποι επικοινωνίας”) με επίσημη ιστοσελίδα www.daidalos-express.gr
σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφ’ εξής “Κανονισμός”) όπως ισχύει.

Για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (Μεταξύ των οποίων, αλλά όχι απαραίτητα: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός
διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα
κλπ),
τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 1. H
  παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από
  εμάς / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, όπως
  για     παράδειγμα μεταφορά εγγράφων, μικρο-δεμάτων και δεμάτων,
  εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, τυποποίηση και
  πώληση συσκευασιών, παροχή υπηρεσιών ενέργειας, κ.λπ.
 2. Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε
  1. Κλειστό
   κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε
   σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών,
   εγκαταστάσεων, στην έδρα μας
  2. Ηλεκτρονικές συσκευές
   καταγραφής και απεικόνισης της ώρας και του σημείου διεύθυνσης παραλαβής
   ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και
   καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή
   παράδοσης.
  3. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα, σε mobile
   εφαρμογές καθώς και σε εφαρμογές υπολογιστή, όπως IP Addresses,
   Usernames, Access Time
 3. H συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως ο Ν. 4053/2012 και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.
 4. η
  συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει
  το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα,
  υπηρεσίες, προσφορές κλπ. τόσο της εταιρείας μας, καθώς και των
  εταιρειών που συνεργαζόμαστε (στο πλαίσιο της παράδοσης και της παραλαβής των αποστολών σας)  ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η
εταιρεία μας, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους
αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της όπως:
Συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς και παραδόσεων αποστολών και τρίτους
συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων όπως και
παροχής υπηρεσιών
. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει
υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα
επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους
τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με
το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και
ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό
πλαίσιο.

Ειδικότερα: Στοιχεία διεύθυνσης, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνο κ.λπ. για  την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν
η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος
νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η
επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών
αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων
και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα
τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε
φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας
από την εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε
δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της
επεξεργασίας Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα
και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να
μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε
δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο
συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή
δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
 2. όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,
 3. όταν
  τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
  σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών
  αξιώσεων, και
 4. όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να
  γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και
  υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε
δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία
για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού
προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε
δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που
θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να
τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας Το
δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς
και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της
συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, βάση των τρόπων επικοινωνίας!

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά,
χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος
λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον
οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να
παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας
πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για
μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιπλέον Στοιχεία Ανάλογα Με Τη Περίπτωση

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών εξωτερικού / εσωτερικού για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας (μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η
εταιρεία μας βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας
της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή
αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας
αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • E-mail
 • Γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης
 • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

 • Μηχανογραφικά συστήματα μεταξύ της εταιρείας μας και συνεργατών
 • Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την εταιρεία μας στους πελάτες – αποστολείς
 • Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του     ταχυδρομικού αντικειμένου

Τέλος,
σας ενημερώνουμε πως η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας από τις 25
Μαΐου 2018 και έπειτα, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων απορρήτου
(GDPR).

Όροι Χρήσης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
Ο αποστολέας(πελάτης)συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή
υπάλληλος της D A I D A L O S καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους
ή ρήτρες. 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς(ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής- αποστολής της
D A I D A L O S  είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την
D A I D A L O S . Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό
μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς
της D A I D A L O S καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και
οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα επιλογής της. 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α)Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της β)Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα
στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς. γ)Κάθε
αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο 3. Η D A I D A L O S . έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την
μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία 4. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να
ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά
την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων
μεταφοράς του παρόντος. 5. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής
προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά(ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ)μέχρι να εξοφληθεί
πλήρως. 6.Η D A I D A L O S – διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της
αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο,την εξόφληση της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο
αποστολέας. 7. Η ευθύνη της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για οποιαδήποτε απώλεια,βλάβη ή ζημιά της αποστολής
περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: α)Μέχρι το ποσό των 50€ για έγγραφα β)Μέχρι το ποσό των 200€ για
αντικείμενα β)Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη
αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη 7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α)για τα αντικείμενα το κόστος
επισκευής,αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία
β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης-αναπαραγωγής και αντικατάστασης. 8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί ,έχει την δυνατότητα η
διεκπεραίωστων αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την D A I D A L O S μέσω συνεργαζόμενης
ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας. 9.Η D A I D A L O S δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των
αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης(άρθρο 8) ,η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο
ποσό από τα όρια του άρθρου 7. 10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον
αξίωση του κατά της D A I D A L O S  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.
11. D A I D A L O S  δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής ,μη
παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως: α)Λόγω απρόοπτων γεγονότων
κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία
μεταφορικών μέσων κλπ) β)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου
έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή γ)Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική
βλάβη ή αλλοίωση(ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ) 12. D A I D A L O S δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον
παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία
ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΧΑΡ. προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η D A I D A L O S δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του
δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. 13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί
εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της D A I D A L O S  σε διάστημα έξι(6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση
δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 14. Η D A I D A L O S  δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων
που εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα-Συνάλλαγμα- Χρυσό(σε οποιαδήποτε μορφή)-Πολύτιμους

λίθους-Έργα τέχνης-Αρχαιότητες-Εκρηκτικά- Ναρκωτικά-Ζώα-Πορνογραφικό υλικό-Φυτά-Εύφλεκτα υλικά-Χημικά-Ραδιενεργά υλικά-
Πυρομαχικά-Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο. 15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της

D A I D A L O S  και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Δήλωση Απορρήτου GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για την Diadalos (εφεξής “εταιρεία”),
η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική
σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να
προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η εταιρεία η οποία εδρεύει στην Χαλκιδικής 71 (εφεξής “Έδρα”) και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω e-mail στο: info@ καθώς και στα τηλέφωνα: 2 & 2 (εφεξής “τρόποι επικοινωνίας”) με επίσημη ιστοσελίδα www.daidalos-express.gr
σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφ’ εξής “Κανονισμός”) όπως ισχύει.

Για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (Μεταξύ των οποίων, αλλά όχι απαραίτητα: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός
διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα
κλπ),
τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 1. H
  παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από
  εμάς / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, όπως
  για     παράδειγμα μεταφορά εγγράφων, μικρο-δεμάτων και δεμάτων,
  εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, μεταφορά χρημάτων, τυποποίηση και
  πώληση συσκευασιών, παροχή υπηρεσιών ενέργειας, κ.λπ.
 2. Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε
  1. Κλειστό
   κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε
   σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών,
   εγκαταστάσεων, στην έδρα μας
  2. Ηλεκτρονικές συσκευές
   καταγραφής και απεικόνισης της ώρας και του σημείου διεύθυνσης παραλαβής
   ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και
   καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή
   παράδοσης.
  3. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα, σε mobile
   εφαρμογές καθώς και σε εφαρμογές υπολογιστή, όπως IP Addresses,
   Usernames, Access Time
 3. H συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως ο Ν. 4053/2012 και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.
 4. η
  συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει
  το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα,
  υπηρεσίες, προσφορές κλπ. τόσο της εταιρείας μας, καθώς και των
  εταιρειών που συνεργαζόμαστε (στο πλαίσιο της παράδοσης και της παραλαβής των αποστολών σας)  ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η
εταιρεία μας, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους
αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της όπως:
Συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς και παραδόσεων αποστολών και τρίτους
συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων όπως και
παροχής υπηρεσιών
. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει
υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα
επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους
τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με
το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και
ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό
πλαίσιο.

Ειδικότερα: Στοιχεία διεύθυνσης, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνο κ.λπ. για  την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν
η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος
νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η
επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών
αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων
και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα
τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε
φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας
από την εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε
δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της
επεξεργασίας Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα
και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να
μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε
δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο
συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή
δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
 2. όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,
 3. όταν
  τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
  σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών
  αξιώσεων, και
 4. όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να
  γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και
  υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε
δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία
για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού
προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε
δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που
θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να
τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας Το
δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς
και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της
συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, βάση των τρόπων επικοινωνίας!

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά,
χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος
λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον
οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να
παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας
πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για
μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιπλέον Στοιχεία Ανάλογα Με Τη Περίπτωση

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών εξωτερικού / εσωτερικού για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας (μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η
εταιρεία μας βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας
της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή
αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας
αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • E-mail
 • Γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης
 • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

 • Μηχανογραφικά συστήματα μεταξύ της εταιρείας μας και συνεργατών
 • Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την εταιρεία μας στους πελάτες – αποστολείς
 • Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του     ταχυδρομικού αντικειμένου

Τέλος,
σας ενημερώνουμε πως η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας από τις 25
Μαΐου 2018 και έπειτα, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων απορρήτου
(GDPR).

Όροι Χρήσης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
Ο αποστολέας(πελάτης)συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή
υπάλληλος της D A I D A L O S καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους
ή ρήτρες. 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς(ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής- αποστολής της
D A I D A L O S  είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την
D A I D A L O S . Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό
μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς
της D A I D A L O S καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και
οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα επιλογής της. 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α)Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της β)Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα
στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς. γ)Κάθε
αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο 3. Η D A I D A L O S . έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την
μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία 4. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να
ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά
την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων
μεταφοράς του παρόντος. 5. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής
προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά(ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ)μέχρι να εξοφληθεί
πλήρως. 6.Η D A I D A L O S – διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της
αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο,την εξόφληση της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο
αποστολέας. 7. Η ευθύνη της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για οποιαδήποτε απώλεια,βλάβη ή ζημιά της αποστολής
περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: α)Μέχρι το ποσό των 50€ για έγγραφα β)Μέχρι το ποσό των 200€ για
αντικείμενα β)Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη
αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη 7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α)για τα αντικείμενα το κόστος
επισκευής,αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία
β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης-αναπαραγωγής και αντικατάστασης. 8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί ,έχει την δυνατότητα η
διεκπεραίωστων αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την D A I D A L O S μέσω συνεργαζόμενης
ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας. 9.Η D A I D A L O S δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των
αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης(άρθρο 8) ,η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο
ποσό από τα όρια του άρθρου 7. 10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον
αξίωση του κατά της D A I D A L O S  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.
11. D A I D A L O S  δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής ,μη
παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως: α)Λόγω απρόοπτων γεγονότων
κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία
μεταφορικών μέσων κλπ) β)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου
έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή γ)Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική
βλάβη ή αλλοίωση(ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ) 12. D A I D A L O S δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον
παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία
ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΧΑΡ. προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η D A I D A L O S δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του
δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. 13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί
εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της D A I D A L O S  σε διάστημα έξι(6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση
δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 14. Η D A I D A L O S  δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων
που εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα-Συνάλλαγμα- Χρυσό(σε οποιαδήποτε μορφή)-Πολύτιμους

λίθους-Έργα τέχνης-Αρχαιότητες-Εκρηκτικά- Ναρκωτικά-Ζώα-Πορνογραφικό υλικό-Φυτά-Εύφλεκτα υλικά-Χημικά-Ραδιενεργά υλικά-
Πυρομαχικά-Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο. 15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της

D A I D A L O S  και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Δήλωση Απορρήτου GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για την Diadalos (εφεξής “εταιρεία”),
η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική
σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να
προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η εταιρεία η οποία εδρεύει στην Χαλκιδικής 71 (εφεξής “Έδρα”) και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω e-mail στο: info@ καθώς και στα τηλέφωνα: 2 & 2 (εφεξής “τρόποι επικοινωνίας”) με επίσημη ιστοσελίδα www.daidalos-express.gr
σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφ’ εξής “Κανονισμός”) όπως ισχύει.

Για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (Μεταξύ των οποίων, αλλά όχι απαραίτητα: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός
διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα
κλπ),
τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 1. H
  παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από
  εμάς / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, όπως
  για     παράδειγμα μεταφορά εγγράφων, μικρο-δεμάτων και δεμάτων,
  εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, μεταφορά χρημάτων, τυποποίηση και
  πώληση συσκευασιών, παροχή υπηρεσιών ενέργειας, κ.λπ.
 2. Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε
  1. Κλειστό
   κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε
   σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών,
   εγκαταστάσεων, στην έδρα μας
  2. Ηλεκτρονικές συσκευές
   καταγραφής και απεικόνισης της ώρας και του σημείου διεύθυνσης παραλαβής
   ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και
   καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή
   παράδοσης.
  3. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα, σε mobile
   εφαρμογές καθώς και σε εφαρμογές υπολογιστή, όπως IP Addresses,
   Usernames, Access Time
 3. H συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως ο Ν. 4053/2012 και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.
 4. η
  συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει
  το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα,
  υπηρεσίες, προσφορές κλπ. τόσο της εταιρείας μας, καθώς και των
  εταιρειών που συνεργαζόμαστε (στο πλαίσιο της παράδοσης και της παραλαβής των αποστολών σας)  ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η
εταιρεία μας, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους
αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της όπως:
Συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς και παραδόσεων αποστολών και τρίτους
συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων όπως και
παροχής υπηρεσιών
. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει
υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα
επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους
τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με
το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και
ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό
πλαίσιο.

Ειδικότερα: Στοιχεία διεύθυνσης, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνο κ.λπ. για  την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν
η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος
νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η
επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών
αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων
και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα
τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε
φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας
από την εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε
δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της
επεξεργασίας Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα
και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να
μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε
δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο
συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή
δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
 2. όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,
 3. όταν
  τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
  σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών
  αξιώσεων, και
 4. όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να
  γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και
  υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε
δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία
για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού
προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε
δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που
θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να
τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας Το
δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς
και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της
συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, βάση των τρόπων επικοινωνίας!

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά,
χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος
λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον
οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να
παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας
πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για
μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιπλέον Στοιχεία Ανάλογα Με Τη Περίπτωση

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών εξωτερικού / εσωτερικού για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας (μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η
εταιρεία μας βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας
της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή
αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας
αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • E-mail
 • Γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης
 • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

 • Μηχανογραφικά συστήματα μεταξύ της εταιρείας μας και συνεργατών
 • Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την εταιρεία μας στους πελάτες – αποστολείς
 • Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του     ταχυδρομικού αντικειμένου

Τέλος,
σας ενημερώνουμε πως η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας από τις 25
Μαΐου 2018 και έπειτα, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων απορρήτου
(GDPR).

Όροι Χρήσης:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
Ο αποστολέας(πελάτης)συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή
υπάλληλος της D A I D A L O S καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους
ή ρήτρες. 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς(ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής- αποστολής της
D A I D A L O S  είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την
D A I D A L O S . Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό
μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς
της D A I D A L O S καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και
οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα επιλογής της. 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α)Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της β)Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα
στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς. γ)Κάθε
αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο 3. Η D A I D A L O S . έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την
μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία 4. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να
ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά
την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων
μεταφοράς του παρόντος. 5. Η D A I D A L O S έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής
προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά(ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ)μέχρι να εξοφληθεί
πλήρως. 6.Η D A I D A L O S – διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της
αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο,την εξόφληση της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο
αποστολέας. 7. Η ευθύνη της D A I D A L O S ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για οποιαδήποτε απώλεια,βλάβη ή ζημιά της αποστολής
περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: α)Μέχρι το ποσό των 50€ για έγγραφα β)Μέχρι το ποσό των 200€ για
αντικείμενα β)Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη
αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη 7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α)για τα αντικείμενα το κόστος
επισκευής,αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία
β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης-αναπαραγωγής και αντικατάστασης. 8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί ,έχει την δυνατότητα η
διεκπεραίωστων αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την D A I D A L O S μέσω συνεργαζόμενης
ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας. 9.Η D A I D A L O S δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των
αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης(άρθρο 8) ,η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο
ποσό από τα όρια του άρθρου 7. 10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον
αξίωση του κατά της D A I D A L O S  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.
11. D A I D A L O S  δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής ,μη
παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως: α)Λόγω απρόοπτων γεγονότων
κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία
μεταφορικών μέσων κλπ) β)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου
έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή γ)Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική
βλάβη ή αλλοίωση(ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ) 12. D A I D A L O S δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον
παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία
ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΧΑΡ. προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η D A I D A L O S δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του
δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. 13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί
εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της D A I D A L O S  σε διάστημα έξι(6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση
δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 14. Η D A I D A L O S  δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων
που εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα-Συνάλλαγμα- Χρυσό(σε οποιαδήποτε μορφή)-Πολύτιμους

λίθους-Έργα τέχνης-Αρχαιότητες-Εκρηκτικά- Ναρκωτικά-Ζώα-Πορνογραφικό υλικό-Φυτά-Εύφλεκτα υλικά-Χημικά-Ραδιενεργά υλικά-
Πυρομαχικά-Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο. 15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της

D A I D A L O S  και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Δήλωση Απορρήτου GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για την Diadalos (εφεξής “εταιρεία”),
η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική
σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να
προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η εταιρεία η οποία εδρεύει στην Χαλκιδικής 71 (εφεξής “Έδρα”) και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω e-mail στο: info@ καθώς και στα τηλέφωνα: 2 & 2 (εφεξής “τρόποι επικοινωνίας”) με επίσημη ιστοσελίδα www.daidalos-express.gr
σας ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφ’ εξής “Κανονισμός”) όπως ισχύει.

Για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (Μεταξύ των οποίων, αλλά όχι απαραίτητα: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Αριθμός
διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα
κλπ),
τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 1. H
  παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από
  εμάς / αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς, όπως
  για     παράδειγμα μεταφορά εγγράφων, μικρο-δεμάτων και δεμάτων,
  εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, μεταφορά χρημάτων, τυποποίηση και
  πώληση συσκευασιών, παροχή υπηρεσιών ενέργειας, κ.λπ.
 2. Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε
  1. Κλειστό
   κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε
   σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών,
   εγκαταστάσεων, στην έδρα μας
  2. Ηλεκτρονικές συσκευές
   καταγραφής και απεικόνισης της ώρας και του σημείου διεύθυνσης παραλαβής
   ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και
   καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή
   παράδοσης.
  3. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα, σε mobile
   εφαρμογές καθώς και σε εφαρμογές υπολογιστή, όπως IP Addresses,
   Usernames, Access Time
 3. H συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως ο Ν. 4053/2012 και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.
 4. η
  συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει
  το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα,
  υπηρεσίες, προσφορές κλπ. τόσο της εταιρείας μας, καθώς και των
  εταιρειών που συνεργαζόμαστε (στο πλαίσιο της παράδοσης και της παραλαβής των αποστολών σας)  ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η
εταιρεία μας, διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους
αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της όπως:
Συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς και παραδόσεων αποστολών και τρίτους
συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων όπως και
παροχής υπηρεσιών
. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μας παραμένει
υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα
επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους
τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με
το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και
ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό
πλαίσιο.

Ειδικότερα: Στοιχεία διεύθυνσης, ονοματεπώνυμα, τηλέφωνο κ.λπ. για  την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν
η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος
νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η
επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών
αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων
και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα
τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση
κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, μέσω των τρόπων επικοινωνίας

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε
φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας
από την εταιρεία μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε
δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε τη νομιμότητα της
επεξεργασίας Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα
και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να
μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία μας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε
δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο
συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή
δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
 2. όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,
 3. όταν
  τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
  σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών
  αξιώσεων, και
 4. όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να
  γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και
  υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε
δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία
για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού
προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε
δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που
θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να
τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας Το
δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς
και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της
συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, βάση των τρόπων επικοινωνίας!

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά,
χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος
λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον
οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να
παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας
πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για
μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιπλέον Στοιχεία Ανάλογα Με Τη Περίπτωση

Διαβιβάζονται στις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών εξωτερικού / εσωτερικού για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας (μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και e-mail αποστολέα και παραλήπτη.

Επιπλέον Στοιχεία Όταν τα Δεδομένα Συλλέγονται από Τρίτους και Όχι Απευθείας Από Το Φυσικό Πρόσωπο

Η
εταιρεία μας βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας
της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή
αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας
αποστολής) που αφορούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινεί. Τα
στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αλλά όχι υποχρεωτικά:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • E-mail
 • Γεωγραφικό στίγμα διεύθυνσης
 • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τις εξής πηγές:

 • Μηχανογραφικά συστήματα μεταξύ της εταιρείας μας και συνεργατών
 • Μηχανογραφικά συστήματα εντολέων που παρέχονται από την εταιρεία μας στους πελάτες – αποστολείς
 • Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή από τον εντολέα της διακίνησης του     ταχυδρομικού αντικειμένου

Τέλος,
σας ενημερώνουμε πως η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας από τις 25
Μαΐου 2018 και έπειτα, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων απορρήτου
(GDPR).